Menu
 
Estudis i Perfils

Escola d´Art i Superior de Disseny d´Alcoi

Oferta Formativa

L´Escola d´Art i Superior de Disseny d´Alcoi oferix una àmplia i variada oferta formativa, especialment en l’àmbit del disseny, amb una dilatada i prestigiosa trajectòria de professionals creatius formats en ella, que han sigut i son reclamats permanents per els sectors industrials i serveis de la zona. Compta amb tres tipologies d’estudis.

Cicles Formatius

Els Cicles Formatius son uns ensenyaments formatius amb una duració de dos anys. L’objectius d’aquests és que els alumnes puguen desenvolupar-se com professionals en un àmbit específic. I poguen aplicar els seus coneiximents en el món real de l’empresa i l’empreneduria personal.

Els alumnes que accedixen a aquests ensenyaments poseeixen generalment una especial sensibilitat davant les creacions artístiques i funcionals. Es mostren atrets per l’activitat creativa i la comunicació visual i desitgen poder treballar en algun dels camps del disseny o de les arts plàstiques, en els departaments de disseny de les empreses, en tallers, estudis de disseny o com a professionals autònoms.
Aquestes ensenyaments tenen com objectiu proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat, desenvolupar la seua capacitat creativa i garantir la cualificació professional en l’àmbit del disseny. És a dir, projectar i coordinar processos tècnics i artístics de realització; projectar i realitzar obres que poseisquen rigor tècnic i sensibilitat artística, a través del desenvolupament de les seues facultats i la seua cultura plàstica.

Poseir els coneiximents científic-tècnics i pràcticx que els capaciten per la realització del seu treball a través dels processos tecnològics, tradicionals i actuals, relacionats amb la seua activitat professional en el camp de les Arts Plàstiques o del Disseny, i comprendre l’organització i cracterístiques de l’àmbit de la seua professió, així com els mecanismes d’inserció professional bàsics.

Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en la displicina triada.

Estudis Superiors de Disseny

Els Estudis Superiors de Disseny consten de quatre anys i són equivalents a un estudi de Grau Universitari. L’objectiu d’aquests ensenyaments és que l’alumne tinga una capacitat creativa, de direcció d’art i de creador i ala vegada puga desenvolupar la seua pròpia empresa. Consta tant de coneiximents conceptuals aplicats, tècnics, plàstics i artístics.

El diseñador es uno de los responsables de la configuración de nuestro entorno material. A las necesidades y problemas que se plantean en éste, el diseñador aporta soluciones creativas, teniendo en cuenta sus aspectos sociales, culturales y económicos.

En estas soluciones, el diseñador integra los elementos formales, funcionales y comunicativos del producto a diseñar, haciéndose eco de los nuevos valores y las aspiraciones de la comunidad y de la evolución de los procesos tecnológicos e industriales.

Los estudios de grado en diseño orientan su formación hacia los ámbitos estético, artístico, científico-técnico y humanístico, inherentes a la profesión. La figura del diseñador se contempla como la de un profesional generalista, dotado de una visión panorámica sobre los recursos disponibles para resolver un problema, y capacitado para coordinar a los especialistas de las distintas disciplinas implicadas en el proceso de diseño.

Al término de estos estudios los alumnos habrán recibido la formación necesaria para:

Concebir y desarrollar correctamente los proyectos de diseño y sus maquetas y prototipos, observando los requisitos y condicionamientos previos, aplicando conceptos que comporten el enriquecimiento y mejora de la calidad en el uso y consumo de las producciones.

Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado.

Organizar, dirigir, coordinar o asesorar a equipos de trabajo vinculados a proyectos de diseño.

Màster en disseny Paramètric i Fabricació Digital

El Màster Oficial en Fabricació Digital i Disseny Paramètric és un estudi de posgrau oficial, homologat per el Ministeri d’Educació. L’objectiu és entendre i desenvolupar un procés de creació del s.XXI. Treballant a partir de projectes conceptuals utilitzant els llenguatges digitals, la programació, el 3D i el prototipat. L’objectiu és que l’alumne puga desenvolupar la seua capacitat de creació utilitzant els mitjans i tecnologia de treball i creació del s.XXI.

L’oferta del centre, compren tot un espectre formatiu que abarca desde un ampli ventall de cicles LOGSE que permeten aconseguir les titulacions de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny fins els Ensenyaments d’Estudis Superiors en Disseny.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0