Menu
 
Estudis i Perfils

Oferta Formativa

L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi ofereix una àmplia i variada oferta formativa, especialment en l'àmbit del disseny, amb una dilatada i prestigiosa trajectòria de professionals creatius formats en ella, que han sigut i són reclamats permanentment pels sectors industrials i serveis de la zona. Aquest centre compta amb dues tipologies d'estudis:

 Cicles Formatius

Els Cicles Formatius són uns ensenyaments formatius amb una duració de dos anys. Els objectius d'aquests és que els alumnes puguen desenvolupar-se com professionals en un àmbit específic i puguen aplicar els seus coneixements en el món real de l'empresa i l'emprenedoria personal.

Els alumnes que accedeixen a aquests ensenyaments posseeixen generalment una especial sensibilitat davant les creacions artístiques i funcionals. Es mostren atrets per l'activitat creativa i la comunicació visual i desitgen poder treballar en algun dels camps del disseny o de les arts plàstiques, en els departaments de disseny de les empreses, en tallers, estudis de disseny o com a professionals autònoms.

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat, desenvolupar la seua capacitat creativa i garantir la qualificació professional en l'àmbit del disseny. És a dir, projectar i coordinar processos tècnics i artístics de realització; projectar i realitzar obres que posseïsquen rigor tècnic i sensibilitat artística, a través del desenvolupament de les seues facultats i la seua cultura plàstica.

També faciliten l'adquisició dels coneixements científic-tècnics i pràctics que els capaciten per la realització del seu treball a través dels processos tecnològics, tradicionals i actuals, relacionats amb la seua activitat professional en el camp de les Arts Plàstiques o del Disseny, i comprendre l'organització i característiques de l'àmbit de la seua professió, així com els mecanismes d'inserció professional bàsics.

 Estudis Superiors de Disseny

Els Estudis Superiors de Disseny consten de quatre anys i són equivalents a un estudi de Grau Universitari. L'objectiu d'aquests ensenyaments és que l'alumne tinga una capacitat creativa, de direcció d'art i de creador i alhora puga desenvolupar la seua pròpia empresa. Consta tant de coneixements conceptuals com coneixements aplicats, tècnics, plàstics i artístics.

El dissenyador és un dels responsables de la configuració del nostre entorn material. A les necessitats i problemes que es plantegen en aquest, el dissenyador aporta solucions creatives, tenint en compte els seus aspectes socials, culturals i econòmics.

En aquestes solucions, el dissenyador integra els elements formals, funcionals i comunicatius del producte a dissenyar, fent-se ressò dels nous valors i les aspiracions de la comunitat i de l'evolució dels processos tecnològics i industrials.

Els estudis de grau en disseny orienten la seua formació cap als àmbits estètic, artístic, cientificotècnic i humanístic, inherents a la professió. La figura del dissenyador es contempla com la d'un professional generalista, dotat d'una visió panoràmica sobre els recursos disponibles per a resoldre un problema, i capacitat per coordinar els especialistes de les diferents disciplines implicades en el procés de disseny.

Al final d'aquests estudis els alumnes hauran rebut la formació necessària per a:

-Concebre i desenvolupar correctament els projectes de disseny i les seues maquetes i prototips, observant els requisits i condicionaments previs, aplicant conceptes que comporten l'enriquiment i millora de la qualitat en l'ús i consum de les produccions.

-Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes del mercat.

-Organitzar, dirigir, coordinar o assessorar equips de treball vinculats a projectes de disseny.