Menu
 
Màster Disseny Paramètric i Fabricació Digital

El màster començarà a impartir-se en el curs 2018/2019 i dotarà l'alumne dels coneixements necessaris per a treballar amb el nou paradigma projectual, podent materialitzar a escala els seus projectes i prototips en tallers de treball especialitzats en fabricació digital.

És una realitat que la inserció de processos CAD/CAM (disseny assistit per ordinador) en el món del disseny ha establert un punt i apart definitiu.

El disseny paramètric és l'abstracció d'una idea o concepte, relacionat amb els processos geomètrics i matemàtics, que ens permeten manipular amb major precisió el nostre disseny per a arribar a resultats òptims.

D'aquesta forma es considera el projecte com un PROCÉS, i NO com un OBJECTE. En dissenyar un procés desenvolupem una col·lecció de relacions matemàtiques i geomètriques creant processos i sistemes (algoritmes), els quals ens permeten explorar més d'un resultat, amb certes premisses de disseny establertes prèviament.

Un dels avantatges del Disseny Paramètric és que permet la Fabricació Digital directament al disseny, ja que s'integra la producció digital per mitjà de màquines de control numèric, tall, làser, impressores 3D, etc.

Aquest màster se centrarà en la importància que tenen els nous paradigmes digitals en el procés de projectar. Els mòduls impartits proposen processos de morfogènesis digital (disseny gràfic, de productes i espais) experimentant amb programació i parametria.

Les noves tecnologies ens acosten també a nous processos de producció (fabricació digital) que desemboquen en formalitzacions de dissenys no estàndard. Els processos de producció en sèrie ja no depenen d'una repetició, sinó d'un sistema mecànic digital de reconfiguració permanent.

Utilitzant ferramentes paramètriques sobre el disseny, en realitat, el que es fa és generar un model que genera infinits casos a una velocitat enorme, i el cas que escollim és un dels molts possibles.

Aquest és el gran avantatge respecte a la forma ‘clàssica’ de projectar, amb la qual s'elimina la incertesa del dissenyador de saber si la seua elecció ha sigut la millor o una de les millors possibles a l'hora d'afrontar al seu projecte.

Amb el control de les ferramentes paramètriques, el dissenyador podrà ser capaç de generar un projectes del que pot estar molt segur.

El programari que s'utilitza per a aquesta modelització avançada són Rhinoceros i el seu plug-in Grasshopper, orientat al disseny paramètric i que funciona com editor d'algoritmes generatius. L'avantatge d'aquest programa és que no es necessita experiència en programació o scripting, el qual permet crear dissenys paramètrics a partir de components generadors, obtenint una considerable optimització del temps.

Accés als estudis

Objectius de la titulació

Capacitar els seus titulats per a la gestió i direcció de projectes complexos de base generativa o paramètrica i que els permeta, gràcies al seu perfil professionalitzant, poder insertar-se en un mercat laboral cada vegada més creixent per a poder aplicar els coneixements adquirits en el mateix.

Perfil d'ingrés recomanat

El Màster en Ensenyaments Artístics en Disseny Paramètric i Fabricació Digital està dirigit a estudiants titulats superiors de les Escoles d'Art i Superiors de Disseny en qualsevol de les seues especialitats, i titulats superiors d'altres carreres que pretenguen adquirir una especialitat professional o ampliar els seus coneixements i habilitats. Aquest màster pretén formar especialistes en els processos de producció i fabricació digital amb llenguatges propis del disseny paramètric o evolutiu.

Criteris d'admissió.

Perfil de formació

Per a accedir a aquests estudis es recomana tindre coneixements previs en els següents aspectes:
-Coneixements generals sobre processos projectuals i desenvolupament d'idees.
-Habilitats bàsiques de dibuix i tècniques plàstiques de modelat.
-Coneixements generals sobre programari de representació gràfica bi i tridimensional.
-Coneixements matemàtics.
-Coneixements elementals sobre sistemes de reproducció audiovisual i multimèdia.

Número de places

15 places per curs.

Sol·licite més informació

Si t'interessa aquest màster deixa les teues dades aquí:

Inscripció a les proves d'aptitud d'accés al màster
Dades
Inscripció a la prova d'aptitud d'accés al màster Del 25 de juliol al 14 de setembre 12.00h
Publicació resolució admesos/exclosos 17 setembre 14.00h
Matrícula A partir del 18 setembre
Matriculació

Matrícula màster: 18/09/2018

Documentació a aportar:

  • DNI (original)
  • Títol acadèmic (original)
  • La formalització de la matrícula i les taxes es realitzarà en els ordinadors que l'EASDAlcoi posarà a la seua disposició en la sala de professors.

Sessions d'acollida i tutorització

- Reunió informativa prèvia a l'inici del Màster en la qual es tractaran assumptes generals del mateix: distribució de crèdits, horaris de classe i tutories, pràcticum, professorat, etc.
- Tutorització de l'alumnat de màster i contacte amb el professorat. Tots els alumnes tindran un tutor que els orientarà en el desenvolupament del màster. Durant tot el procés, es comptarà amb la informació facilitada en la web del centre sobre el màster com via de comunicació, suport, orientació i canal de comunicació directe amb el tutor i el professorat.

Normativa de permanència.

Beques i ajudes per a cursar estudis universitaris de màster

Planificació operativa del curs

Calendari acadèmic

30 setmanes lectives dividides en 2 semestres.
Classes lectives: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16 h. a 21 h.

Instal·lacions i serveis

-Aules

Aula teòrica/pràctica amb una superfície aproximada de 120 m2

Aula de informàtica d'una superfície aproximada de 80 m2, proveïda d'Il·luminació, llum natural i calefacció. Compta amb instal·lació elèctrica apropiada a la potencia dels equips que conté.

-Tallers

Aula de taller amb una superfície aproximada de 100 m2, amb dues seccions: una de muntatge i altra de mecanitzat, amb bancs metàl·lics i en ambdós casos, amb espais amplis i separats per als distints processos que la metodologia requereix, proveït d'Il·luminació natural i calefacció.

-Equipaments

L'aula teòrica/pràctica compta amb accés wifi, un projector amb pantalla enrotllable per a les explicacions, pissarra, 28 taules de dibuix regulables i cadires suficients per al seu aforament. Taula de calcografia, taula de plànols, armari per a guardar material i una bancada amb dues piles.

La biblioteca compta amb accés a wifi, una secció amb ordinadors per a la consulta d'internet, i més de 6200 volums (entre llibres i revistes).

20 equips informàtics amb pantalles TFT i un projector amb pantalla enrotllable per a les explicacions. Compta amb taules i cadires suficients per al seu aforament, taula de professor, escàner i 3 armaris.

2 taules de grup de 140×88, 3 taules de grup de 120×77, 1 taula de grup de 130×65, 1 taula de dibuix, 8 cadires, 5 tamborets de plàstic, 17 taquilles, 4 prestatgeries metàl·liques, poals de brossa, 1 taula de fuster, 12 tamborets, 6 taules de grup metàl·liques de 180×80, 1 taula de grup metàl·lica de 100×80, 1 prestatgeria metàl·lica amb calaixos, 1 torn de peu fusta, 1 torn xicotet sobretaula, 1 trepant de peu, 1 base per a trepant manual, 1 cabina aspiració, 2 soldadors per arc, 1 màquina comb.serra/raspall i igualadora, 1 serra de cinta, 2 serres de disc, 1 màquina esmeril per a afilar eines, 1 cisalla sobretaula, 1 cisalla elèctrica manual, 2 fresadores elèctriques manuals, 1 esmoladora angular, 2 fregadores de banda, 5 fregadores orbitals, 5 talladors de calor per a poliestirè exp., 1 talladora sobretaula per a melamina i xapa de fusta de 1mm, 1 màquina per a reblons, i eina necessària com escates, martells, caragols d'estrènyer, mordasses, gúbies de fusta, serres, tornavisos, broques, espàtules, freses, etc.

Pla d'acció tutorial

Juntament a l'optimització del rendiment acadèmic que, òbviament, és prioritària, el Pla d'Acció Tutorial garanteix una atenció personalitzada, que afavoreix el desenvolupament integral dels estudiants i les estudiants, i els ajuda a gestionar satisfactòriament la seua projecció social i professional.

Treball final

Normativa i marc general
ECTS: 8
Temporalitat: 2n semestre
Caràcter: obligatori

Breu descripció de continguts:

Per a la realització del TFM l'alumne podrà enfocar el seu treball aplicant alguna de les següents línies de treball:
– Desenvolupament d'un treball original al voltant d'un autor/a, grup, llenguatge projectual o concepte.
– Realització d'un projecte expositiu inèdit aplicat a espais oberts.
– Desenvolupament d'un projecte inèdit orientat a la millora o renovació des de paràmetres creatius o tècnics dels processos industrials existents en matèria de disseny paramètric i fabricació digital en qualsevol empresa amb les quals l'escola manté acords de col·laboració o unes altres amb les quals puga començar a mantenir-los.
En qualsevol d'aquestes vies de treball, el TFM haurà de ser defensat davant un tribunal en acte públic a través d'una exposició audiovisual duta a terme pel propi alumne.

Sistemes d'avaluació i qualificació:

L'avaluació constarà d'un dossier acadèmic sobre el projecte realitzat i una defensa oral del mateix davant un tribunal constituït per a tal fi.

Més informació sobre el treball final de màster en el següent enllaç.

Professorat

Professorat de la titulació

Perfil acadèmic i/o professional

Perfil docent del nucli bàsic del professorat:

Categoria acadèmica:
– El 64% de la plantilla són professors del cos d'Arts Plàstiques i Disseny.
– El 18% de la plantilla són mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny.
– El 18% de la plantilla són doctors.

La plantilla de docents que impartiran el Màster en Ensenyaments Artístics en Disseny Paramètric i Fabricació Digital, estarà composada per 11 professionals que actualment formen part de la plantilla de l'ISEACV.

Informació de contacte

master_parametric@easdalcoi.es

Pràctiques externes / professionals

Normativa general

ECTS: 10
Temporalitat: 2n semestre
Caràcter: obligatori

Breu descripció de continguts:

– L'entorn professional. Integració en equips de treball. L'organització de l'empresa.
– Realització de projectes basats en el disseny paramètric en un entorn professional. L'estudi de creació. Estudi empíric de les fases d'un projecte professional.
– Estudi de la fabricació digital en els processos industrials. Estudi empíric de les innovacions relacionades amb l'entorn industrial tant a nivell tècnic com a nivell estètic. Desenvolupament de treballs innovadors en la indústria.
– Processos d'autoavaluació del flux de treball en l'entorn industrial. Productivitat i valoració del producte.

Sistemes d'avaluació i qualificació:

En funció de l'informe proporcionat per l'entitat col·laboradora i les impressions arreplegades pel tutor de pràctiques, s'avaluarà aquest mòdul amb els següents criteris: presentació i/o exposició de treballs, amb valoració de la capacitat de comunicació i coherència dels plantejaments, nivell de síntesi i claredat dels postulats (20% de la nota); seguiment del treball pràctic continuat en el qual es valorarà la consecució de les competències previstes (50% de la nota); i valoració de la participació activa en l'empresa, interès i participació en activitats pròpies de l'esquema laboral on s'han realitzat les pràctiques (30% de la nota).

Més informació en el següent enllaç.

Avançament d'institucions on es poden fer les pràctiques

Institucions públiques i privades:
– Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy
– Ajuntament d'Alcoi.
– Ajuntament de Bocairent.
– Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (ATEVAL).
– Associació Comarcal d'Empresaris Tèxtils (ACETEX).
– Institut Tecnològic Tèxtil (AITEX)
– Cluster Calçat Innovació
– Centre Tecnològic del Joguet (AIJU)
– Associació Genèrica d'Empresaris de l'Àrea d'Alcoi (DATO Associació)
– Institut Tecnològic del Calçat i Connexes (INESCOP)

Empreses del sector amb acords de pràctiques ja signats:
- El Taller de Piñero, S.L.
- Mª Carmen Parra Giralez
- Josep Peris Mataix
- NC Interiorismo, S.L.
- Construcciones rozas y Oliver, S.L.
- Dass Project
- Torregrosa Home, S.L.
- Arging
- Equipamientos de Oficina LOM, S.L.
- Daniel Palomino Bermejo
- Juan de Dios Martos Interiorismo, S.L.
- Espai interiorismo
- M. Lutgarda Vañó Belda (LVB)
- Tenac Consulting
- Diseño Guixeres Valencia, S.L.
- Q+C arquitectura y ciudad
- Javier Moreno Studio
- Tecnocubo Systems
- Escofet
- Piel, S.A.

Empreses i professionals amb els que s'estan gestionant acords de pràctiques:

– Dides Design, S.L.
– Culdesac
– La Granja Design
– Trafic d’Art (Vilafamés, Castelló)
– Arte Mitjans (València)

Pla d'estudis

Més informació

Es desenvolupa en 2 semestres amb 15 setmanes cadascun d'ells. En total 30 setmanes lectives. Les pràctiques de l'alumne es podran desenvolupar de manera compatible amb les classes presencials.

El màster consta de 60 ECTS.

MòdulCaracterísticaMatèriaECTSSemestre
M1 Matèries ComunsObligatòriaDisseny paramètric: contextualització i tècniques de desenvolupament projectual101r semestre
M1 Matèries ComunsObligatòriaGeneració de dissenys evolutius complexos101r semestre
M1 Matèries ComunsObligatòriaFabricació digital i creació de prototips51r semestre
M1 Matèries ComunsObligatòriaProcessos gràfics paramètrics51r semestre
M1 Matèries ComunsObligatòriaRecorreguts virtuals interactius31r semestre
M2 Materias de EspecializaciónOptativaTaller experimental de disseny de producte32o semestre
M2 Matèries d'EspecialitzacióOptativaTaller experimental de disseny d'espais32o semestre
M2 Matèries d'EspecialitzacióOptativaComerç electrònic i legislació32o semestre
M2 Matèries d'EspecialitzacióOptativaPropietat industrial i intel·lectual32o semestre
M3ObligatòriaPràctiques externes102o semestre
M4ObligatòriaTreball fi de màster. TFM82o semestre
Total60

Més informació sobre avaluació i activitats formatives en el següent enllaç.