Menu
 
Tràmits Cicles Formatius
Convocatòria extraordinària (o de gràcia)

L'alumnat disposarà d'un nombre màxim de quatre convocatòries per a la superació de cada mòdul. Per a la superació de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, el nombre màxim de convocatòries serà de dos.

Amb caràcter excepcional, l'alumnat que no supere algun mòdul després d'haver esgotat el nombre màxim establit de quatre convocatòries, podrà sol·licitar una convocatòria extraordinària (o de gràcia). Esta mesura excepcional no serà aplicable a la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

Documentació i òrgan competent:

Correspon a la conselleria competent en matèria d'educació resoldre les sol·licituds de convocatòria extraordinària, amb la sol·licitud prèvia de les persones interessades en els centres docents on es troben matriculades, havent d'aportar la documen-tació següent:
  • Sol·licitud: ompliu-la, firmeu-la i trameteu-la a secretaria@easdalcoi.es i jefatura_cicles@easdalcoi.es Assumpte: Convocatòria extraordinària (o de gràcia)
  • Certificat acadèmic oficial dels estudis superats fins al moment de sol·licitar la convocatòria extraordinària
  • Documents acreditatius de les circumstàncies que motiven la sol·licitud
  • Informe del centre docent (favorable o no) respecte a la concessió d'una matrícula extraordi-nària a la persona interessada
  • Còpia escanejada DNI / NIE

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins a 2 mesos abans de la data d’avaluació final del mòdul o mòduls afectats per la convocatòria extraordinària (o de gràcia), però és preferible sol·licitar-la en el moment de la matrícula.
Anul·lació de matrícula

L'alumnat podrà sol·licitar l'anul·lació de matrícula del cicle formatiu en què es trobe matriculat, la qual cosa implica la pèrdua del seu dret a l'ensenyança, avaluació i qualificació. En conseqüència, aquestes convocatòries no computaran quant a la permanència en l'etapa.

Tanmateix, l’estudiant perdrà el dret de reserva de la plaça per a cursos acadèmics posteriors, per la qual cosa, si en el futur desitja continuar aquests estudis, haurà de concórrer de nou al procediment general d’admissió que estiga establit. En el cas de renúncia per causa degudament justificada, segons la normativa vigent, l’alumnat no perdrà el dret de reserva de la plaça.

D’altra banda, l’anul·lació de matrícula en cap cas implicarà la devolució de les taxes de matrícula

Documentació i òrgan competent:

Correspon a la Direcció de l’EASDALCOI resoldre les sol·licituds d’anul·lació de matrícula del seu alumnat, havent d'aportar la documentació següent:

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins a 2 mesos abans del final del període lectiu.
Renúncia de convocatòria

L'alumnat disposarà d'un nombre màxim de quatre convocatòries per a la superació de cada mòdul. Per a la superació de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, el nombre màxim de convocatòries serà de dos.

No obstant això, l'alumnat podrà sol·licitar la renúncia a la convocatòria d'avaluació final ordinària i/o extraordinària d'un o més mòduls i/o de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, amb la finalitat que la convocatòria corresponent no li siga computada a l'efecte de permanència en l'etapa.

Documentació i òrgan competent:

Correspon a la Direcció de l’EASDALCOI resoldre les sol·licituds de renúncia de convocatòria del seu alumnat, havent d'aportar la documentació següent:
  • Sol·licitud: ompliu-la, firmeu-la i trameteu-la a secretaria@easdalcoi.es i jefatura_cicles@easdalcoi.es Assumpte: Renúncia de convocatòria
  • Certificat acadèmic oficial dels estudis superats fins al moment de sol·licitar la convocatòria extraordinària
  • Documents acreditatius de les circumstàncies que motiven la sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins a 1 mes abans de l’avaluació.
També et pot interesar:
Calendari escolar
ARTIC
ITACA