Menu
 
TRÀMITS ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY
RECONEIXEIMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

La normativa que regula aquest procediment és el Decret 69/2011, de 3 de juny, del Consell.

L’alumnat que haja cursat altres estudis oficials podrà sol·licitar el reconeixement  de crèdits d’assignatures de les quals estiga matriculat.

L’alumnat haurà de presentar en la secretaria del centre la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits en el termini que estableix l’ISEACV i que es publicarà a la web de l’EASDALCOI. (Aquest termini s’estableix en la Resolució en la qual es dicten les instruccions d’inici de curs als centres que imparteixen ensenyances artístiques superiors).

Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits  

Per a emplenar aquesta sol·licitud l’alumnat haurà de consultar les taules de precedents positius i negatius de reconeixements de crèdits que estan publicades a la pàgina web de l’ISEACV: https://iseacv.gva.es/es/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

 • Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Original o fotocòpia acarada o compulsada del certificat acadèmic dels estudis oficials el reconeixement dels quals se sol·licite.
 • Certificat de la matrícula.
 • Fotocòpia acarada o compulsada del pla, programa o guia docent de l’assignatura en la qual figuren les competències, continguts i objectius així com el nombre de crèdits, hores o setmanes per semestre o any amb el segell del centre corresponent.

L’alumnat que obtinga el reconeixement dels crèdits, podrà sol·licitar l’ampliació de la seua matrícula en el nombre de crèdits reconeguts. Aquest tràmit es realitzarà presencialment a la secretaria del centre. La data límit per a poder fer canvis en la matrícula s’estableix en la Resolució que dicta les instruccions d’inici de curs als centres que imparteixen ensenyances artístiques superiors.

Si se sol·licita el reconeixement i transferència de crèdits de les pràctiques externes, s’haurà de presentar la documentació següent:

 • Sol· licitud de reconeixement i transferència de crèdits.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Informe de vida laboral actualitzat.
 • Fotocòpia acarada o compulsada dels contractes laborals.
 • Informe de l’empresa on consten les tasques de disseny dutes a terme.

En cas de ser autònom i sol·licitar el reconeixement i transferència de crèdits de les pràctiques externes, s’haurà de presentar la documentació següent:

 • Sol· licitud de reconeixement i transferència de crèdits.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Informe de vida laboral actualitzat.
 • Certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
 • Portafolis de treballs realitzats.

 

CONVOCATÒRIA DE GRÀCIA

La normativa que regula aquest procediment és el Decret 48/2011, de 6 de maig, del Consell.

L’alumnat que haja consumit quatre convocatòries en alguna de les assignatures, si desitja continuar estudiant, haurà de sol·licitar una convocatòria extraordinària (o convocatòria de gràcia) que és única.

Aquesta convocatòria s’ha de sol·licitar durant els mesos de juliol i setembre del curs immediatament posterior al que s’haja produït la situació.

L’alumnat haurà d’emplenar la sol·licitud i entregar-la en la secretaria de l’EASDALCOI. Junt amb aquesta, s’aportaran aquells documents que la justifiquen, com ara haver patit una malaltia greu (certificat mèdic), o qualsevol altra causa de força major.

Vista la documentació aportada, la direcció de l’EASDALCOI concedirà o denegarà la convocatòria de gràcia i ho comunicarà a la persona sol·licitant.

La matrícula de la convocatòria de gràcia es realitzarà obligatòriament en el curs immediatament següent al que s’haja produït la situació.

Aquesta cinquena convocatòria dona dret a cursar de nou l’assignatura, que haurà de ser avaluada durant el període que corresponga a la primera convocatòria de l’assignatura afectada.

En cas de no superar-se aquesta convocatòria, l’estudiant quedarà desvinculat dels estudis i, per tant, no podrà realitzar una nova matrícula ni el trasllat d’expedient a centres públics ni privats autoritzats de la Comunitat Valenciana. 

No es podrà sol·licitar aquesta convocatòria extraordinària per a assignatures optatives.

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA DE GRÀCIA