Menu
 
Instruccions admissió cicles formatius 2021-2022

1-Descarrega el formulari d'inscripció

Ompli tots els apartats excepte el D

Marca en l’apartat B si únicament t’inscrius a la prova específica, o a totes dues. En el primer cas, indica quin títol posseïxes dels que es requerixen per a l’accés (ESO, batxillerat, cicle formatiu,...)

2-Abona la taxa en aquest enllaç, amb targeta de crèdit/dèbit [veges exemple ]

Imports íntegres: cicle mitjà 6,42€, cicles superiors 9,64€

Causes de bonificació (50% de l’import íntegre de la taxa):

- Família nombrosa de categoria general

- Família monoparental de categoria general - Discapacitat major o igual al 33%

Causes d’exempció (100% de l’import íntegre de la taxa): - Família nombrosa de categoria especial

-Família monoparental de categoria especial

-Víctimes de terrorisme

-Víctimes de violència sobre la dona

-Persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat

-Persones majors de 16 anys que participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors

-Persones que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d’edat, o que hagen sigut víctimes d’explotació sexual o tràfic de persones, o víctimes de violència intrafamiliar

Guarda en el teu ordinador la taxa (model 046)

Guarda en el teu ordinador el justificant del pagament

3-Envia’ns a acces.cicles@easdalcoi.es els documents següents:

El formulari d'inscripció emplenat

La taxa (model 046)

El justificant de pagament de la taxa (si no n'estàs exempt)

Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)

Si únicament t’inscrius a la prova específica, una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés (ESO, batxillerat, cicle formatiu, etc.)

Si ets beneficiari d’alguna bonificació o exempció de la taxa, una còpia escanejada del document que ho acredite (carnet de família nombrosa, monoparental, de discapacitat, etc.)

4-Matrícula

Les persones admeses després de la prova específica d'accés hauran de formalitzar la seua matrícula els dies:

Animació  30/07/2021

Il·lustració  01/09/2021

Gràfica publicitària  02/09/2021

Fotografia  03/09/2021

Estilisme d'Indumentària  06/09/2021

Projectes i direcció d'obres de decoració.    07/09/2021

Assistència al producte gràfic imprés   08/09/2021

Instruccions de matrícula per a l'alumnat de nou accés

1-Descarrega el formulari d'inscripció i ompli tots els apartats excepte el B

2-Envia’ns a acces.cicles@easdalcoi.es els documents següents:

El formulari d'inscripció  emplenat

Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)

Una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés directe (batxillerat artístic, cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, etc.) on conste la nota mitjana

Es reserva el 50% de les places per a accés directe. Els aspirants que queden exclosos, encara poden optar a entrar per prova d'accés específica (l'altre 50% de les places) inscrivint-se a aquesta prova.

El 15 de juliol, a les 10.00 h, es publicarà la llista d'admesos per accés directe (que seran aquells aspirants amb la millor nota mitjana dels estudis que es requereixen per a l'accés directe: batxiller artístic, cicle superior d'arts plàstiques i disseny, etc.).

Els aspirants no admesos per accés directe podran realitzar la prova d'accés específica després de pagar la taxa d'inscripció. (Envieu el mod.046 i el justificant de pagament a acces.cicles@easdalcoi.es, abans del 20 de juliol, a les 12:00 h)

3-Matrícula

Les persones admeses hauran de formalitzar la seua matrícula els dies:

Il·lustració i Animació.    16/07/2021

Gràfica publicitària i Fotografia.    19/07/2021

Estilisme d'indumentària i Projectes i direcció d'obres de decoració.    20/07/2021

Instruccions de matrícula per a l'alumnat de nou accés