Menu
 
Instruccions admissió i matrícula cicles formatius 2022-2023

Terminis d'inscripció

Prova general: de l'1 al 17 de juny 2022
Prova específica: de l'1 de juny al 12 de juliol 2022
Accés directe: de l'1 de juny al 5 de juliol 2022

1-Descarrega el formulari d'inscripció

 • Ompli tots els apartats excepte el D
 • Marca a l'apartat B si únicament t'inscrius a la prova específica, o ambdues. En el primer cas, indica quin títol tens dels quals es  requereixen per a l'accés (ESO, batxiller, cicle formatiu,...)

 

2-Abona la taxa en este enllaç, amb targeta de crèdito/dèbit [vore exemple]

 •  Importes íntegres: cicle mitjà 5,89€, cicles superiors 8,84€
 •  Causes de bonificació (50% de l'import íntegre de la taxa):

-Família nombrosa de categoria general

-Família monoparental de categoria general - Discapacitat major o igual al 33%

 • Causes d'exempció (100% de l'import íntegre de la taxa): - Família nombrosa de categoria especial

-Família monoparental de categoria especial

-Víctimes de terrorisme

-Víctimes de violència sobre la dona

-Persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat

-Persones majors de 16 anys que participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors

-Persones que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al su càrrec persones amb diversitat funcional o menors de edat, o que haguen sigut víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència intrafamiliar

 • Guarda al tu ordinador la taxa (model 046)
 • Guarda al tu ordinador el justificant del pagament

3-Envia'ns a acces.cicles@easdalcoi.es els següents documents:

 • El formulari d'inscripció omplit.
 • La taxa (model 046)
 • El justificant d'abonament de la taxa (si no estàs exent)
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Si únicament t'inscrius a la prova específica, una còpia escanejada del certificat acadeèmic dels estudis que es requerixen per a l'accés (ESO, batxiller, cicle formatiu, etc.)
 • Si eres beneficiari de qualsevol bonificació o exempció de la taxa, una còpia escanejada del document que ho acredite (carnet de família nombrosa, monoparental, de discapacitat, etc.)

4- Matrícula

Las personas admeses després de la prova específica d'accés deuran formalitzar la matrícula els dies:

Del 28/07/2022 al 05/09/2022 (per a totes les especialitats).

Serà online seguint les instruccions del següent enllaç:

Instruccions de matrícula per a l'alumnat de nou accés

1-Descarrega el formulari d'inscripció i ompli tots els apartats excepte el B

2-Envia’ns a acces.cicles@easdalcoi.es els documents següents:

 • El formulari d'inscripció  emplenat
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés directe (batxillerat artístic, cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, etc.) on conste la nota mitjana

Es reserva el 50% de les places per a accés directe. Els aspirants que queden exclosos, encara poden optar a entrar per prova d'accés específica (l'altre 50% de les places) inscrivint-se a aquesta prova.

El 06 de juliol, a les 12.00 h, es publicarà la llista d'admesos per accés directe (que seran aquells aspirants amb la millor nota mitjana dels estudis que es requereixen per a l'accés directe: batxiller artístic, cicle superior d'arts plàstiques i disseny, etc.).

Els aspirants no admesos per accés directe podran realitzar la prova d'accés específica després de pagar la taxa d'inscripció. (Envieu el mod.046 i el justificant de pagament a acces.cicles@easdalcoi.es, abans del 12 de juliol, a les 12:00 h)

3-Matrícula

Les persones admeses hauran de formalitzar la seua matrícula els dies:

Il·lustració, Projectes i direcció d'obres de decoració i Fotografia.    07/07/2022

Gràfica publicitària, Estilisme d'indumentària i Animació.   08/07/2022

*L'alumnat amb plaça per accés direct que no formalice la seua matrícula el dia que li corresponga, s'entiende que renuncia a la seua plaça.

Instruccions de matrícula per a l'alumnat de nou accés