Informació general

Grau en ensenyaments artístics superiors de disseny

 1. Els estudis superiors de disseny tenen una durada de quatre anys i el contingut dels plans d’estudi s’organitza en matèries i assignatures que s’expressen en crèdits ECTS. El crèdit ECTS, representa el volum de treball de l’estudiant i comprén activitats de caràcter presencial i activitats de caràcter no presencial. El número d’hores per crèdit és de 25, i per a titular-se s’han de superar 240 crèdits ECTS. Cada curs té 60 crèdits ECTS.
 2. L’ensenyança s’organitza en 2 semestres de 30 crèdits ECTS cada un.
 3. Les assignatures poden tenir caràcter anual o semestral.
 4. L’alumnat pot matricular-se a temps complet: 60  crèdits ECTS o parcial amb un mínim de 18 crèdits ECTS fins a un màxim de 36 crèdits ECTS.
 5. L’alumnat ha de superar cada curs un mínim de 12 crèdits ECTS (6 crèdits ECTS si la matrícula és a temps parcial). Si no acomplix este requisit, no podrà matricular-se en esta titulació fins que passen dos anys acadèmics. Queden exemptes de les limitacions anteriors aquelles persones que justifiquen circumstàncies de força major que puguen haver influït en el seu rendiment acadèmic o per circumstàncies de tipus socioeconòmic. Serà competència de la direcció del centre la decisió sobre cada cas. També queden exemptes d’estes limitacions aquelles persones matriculades del treball de fi de títol com a única assignatura per a finalitzar la seua titulació.
 6. En cas de tenir pendents assignatures de cursos anteriors, l’alumne es podrà matricular del curs següent i de las assignatures pendents fins a un màxim de 72 crèdits ECTS.
 7. Per a l’avaluació i qualificació del treball de fi de títol (TFT) cal que l’alumne tinga aprovades totes les assignatures així com les pràctiques d’empresa.
 8. El no presentat, es considerarà una condició, sempre entesa com a excepcional, i no una qualificació. Per tant, la valoració d’esta condició estarà sotmesa a la consideració de la direcció del centre, una vegada estudiada la documentació que acredite i al·legue les circumstàncies per causes objectives degudament justificades, com ara malaltia greu, qualsevol altra causa de força major. Es considera que la condició de no presentat en l’acta no consumeix convocatòria
 9. Quan un alumne/a deixe d’assistir sense justificació a les classes de totes les assignatures de les quals s’haja matriculat durant un període continuat equivalent a un terç del curs, es considerarà abandó acadèmic per part d’eixe alumne/a. En eixe cas perdrà la condició d’alumne/a, quedant desvinculat/da dels estudis. Estos alumnes que hagen sigut desvinculats, per qualsevol causa (faltes d’assistència, impagament, renúncia de matrícula,…), per primera vegada dels estudis que conduïxen al títol, no podran incorporar-se als estudis al curs següent al que es produisca la desvinculació i podran demanar el reingrés en la titulació després de dos cursos desvinculats d’esta. Un nou incompliment de les condicions de permanència suposarà la desvinculació definitiva de la titulació.
 10. El no qualificat, es un no aprovat sense nota numèrica que consumix convocatòria i que s’aplicarà quan el professorat manque d’elements de valoració per a establir criteris de qualificació.
 11. Per a superar cada assignatura, l’alumnat disposarà d’un màxim de 4 convocatòries, 2 per curs: ordinària i extraordinària. Si un alumne/a consumix les 4 convocatòries, la direcció del centre podrà autoritzar, a petició del alumne/a, amb caràcter excepcional i per causes objectives degudament justificades, com ara malaltia greu o qualsevol altra causa de força major, una nova i única convocatòria extraordinària, la matrícula de la qual es realitzarà obligatòriament en el curs immediatament següent al que s’haja produït la situació. Esta convocatòria dona dret a cursar de nou l’assignatura i en tots els casos haurà de ser avaluada durant el període que corresponga a la primera convocatòria de l’assignatura afectada. En cas de no superar-se esta convocatòria l’estudiant quedarà desvinculat dels estudis i per tant no podrà realitzar nova matrícula ni trasllat d’expedient.
 12. Les matrícules es consideraran provisionals fins al 30 d’octubre, a partir d’esta data no es realitzaran canvis.
 13. L’alumnat sol·licitant de beca té l’obligació d’aportar a la secretaria de l’escola, abans de l’1 d’octubre, el resguard de presentació de beca i, si és el cas, la notificació de la concessió de la beca en el moment que li siga comunicada. D’altra banda, l’alumnat sol·licitant de beca que no li haja estat concedida, o que no haja rebut contestació a la seua sol·licitud o reclamació de beca, quedarà bloquejat i desvinculat del centre en cas de no presentar la documentació necessària o abonar les taxes corresponents abans del 10 de març.
 14. L’alumnat que no tinga superat el 90% dels crèdits ECTS matriculats en el curs anterior, no hauria de sol·licitar beca. En tot cas, en formalitzar la matrícula, haurà d’abonar com a mínim el 50% de la taxa de matrícula.
 15. La bonificació de becari s’aplica a la matrícula sols per l’import dels crèdits ECTS matriculats, sempre que no siguen de segona o posteriors matrícules. Les taxes administratives sempre s’han d’abonar. La resta de bonificacions estipulades per la normativa vigent (família nombrosa, monoparental,…) s’apliquen a totes les taxes.

Desplaça cap amunt