Carta d’Estudiant

 Erasmus+ Carta d’Estudiant

Els estudiants Erasmus tenen els següents drets:

 • La universitat d’origen i d’acolliment han de tenir signat un acord inter-institucional
 • La universitat d’origen i d’acolliment han de subscriure amb els estudiants, abans de la seua partida, un acord d’estudis/formació, que establisca el programa d’estudis/formació previst, incloent els crèdits que s’obtindran.
 • La universitat d’acolliment no percebrà retribució alguna en concepte de taxes de matrícula, exàmens, accés a laboratoris i biblioteques durant el període d’estudis/pràctiques Erasmus.
 • La universitat d’origen haurà d’atorgar ple reconeixement acadèmic a les activitats realitzades satisfactòriament durant el període de mobilitat Erasmus, de conformitat amb l’acord d’estudis/formació.
 • Al final dels estudis/pràctiques en el país europeu, la universitat/empresa d’acolliment emetrà i signarà un certificat acadèmic o certificat de treball en el qual figuraran els crèdits i les qualificacions obtingudes. Si el període de pràctiques en empreses no forma part del pla d’estudis, el període almenys quedarà reflectit en el Suplement Europeu al Títol.
 • L’estudiant Erasmus rebrà en la universitat d’acolliment el mateix tracte i els mateixos serveis que els estudiants d’aquesta universitat.
 • L’estudiant tindrà accés a la Carta Universitària Erasmus i a la Declaració de Política Europea de les seues universitats d’origen i d’acolliment.
 • Les beques o préstecs del país d’origen es mantindran durant el període d’estudis en el país europeu.

Els estudiants Erasmus tenen les següents obligacions:

 • Respectar les normes i les obligacions del contracte Erasmus, subscrit amb la universitat d’origen o l’Agència Nacional del país de l’estudiant.
 • Garantir que qualsevol canvi de l’acord d’estudis/formació siga acceptat prèviament per escrit per les universitats d’origen i les institucions d’acolliment.
 • Complir el període total d’estudis/pràctiques acordat amb la universitat/empresa d’acolliment, inclosos els exàmens o altres formes d’avaluació, i complir les normes i reglaments d’aquesta universitat/empresa.
 • Emplenar un informe sobre el període d’estudis/pràctiques Erasmus, una vegada finalitzat aquest.

Si l’estudiant té un problema:

 • Ho precisarà amb claredat i comprovarà quins són els seus drets i obligacions.
 • Es posarà en contacte amb el seu coordinador de departament i utilitzarà el procediment formal de recurs de la seua universitat d’origen.
 • Si no està satisfet amb la solució oferida, es posarà en contacte amb la seua Agència Nacional: erasmus@oapee.es
Desplaça cap amunt