Nude geenration 2022

Ingrávido

Alexis Sánchez Ridaura
665 x 1.818 x 100 mm
Alumini i acer / aluminio y acero / aluminium and steel
Empresa / company: Innmet Metal Creatio

Ingràvid és un penja-robes que se situa en el rebedor de la casa. Pretén ser un moble acollidor i amable, la funció del qual s’oculta després d’una forma lleugera que trenca amb la tipologia clàssica del producte. Mitjançant la recreació del concepte de gelosia, les peces s’integren de forma vetlada entre la paret i el moble, atorgant al conjunt una sensació de lleugeresa i transparència.

Ingrávido es un perchero que se ubica en el recibidor de la casa. Pretende ser un mueble acogedor y amable, cuya función se oculta tras una forma ligera que rompe con la tipología clásica del producto. Mediante la recreación del concepto de celosía, las prendas se integran de forma velada entre la pared y el mueble, otorgando al conjunto una sensación de liviandad y transparencia.

Ingrávido is a coat rack placed in the hall of the house. It is a cozy and friendly piece of furniture, whose function is hidden behind a light shape, breaking the classic typology of the product. Through the recreation of the concept of latticework, the garments can be integrated in a veiled way between the wall and the furniture, giving the whole structure a feeling of lightness and transparency.

+info: innmetcreative@gmail.com

Cord

Junling Zheng Jiang
529 x 659 x 404 mm
Alumini i cuir / aluminio y cuero / aluminium and leather
Empresa / company: Jover+Valls

Cord és un tamboret de cuina creat des de les premisses de luxe i exclusivitat de l’empresa Jover+Valls. Un referent fonamental de l’empresa és la qualitat artesanal dels seus mobles que, en aquest cas, es troba present en el trenat manual dels cordons de cuir que conformen el seient. Un altre tret distintiu del tamboret és el tornejat de les potes d’alumini, evocant aqueix procés de fabricació característic del mobiliari tradicional de fusta. El resultat final és una peça sòbria i atemporal; útil, però ideada també per a la seua contemplació com a objecte artístic.

Cord es un taburete de cocina creado desde las premisas de lujo y exclusividad de la empresa Jover+Valls. Un referente fundamental de la empresa es la calidad artesanal de sus muebles que, en este caso, está presente en el trenzado manual de los cordones de cuero que conforman el asiento. Otro rasgo distintivo del taburete es el torneado de las patas de aluminio, evocando ese proceso de fabricación característico del mobiliario tradicional de madera. El resultado final es una pieza sobria y atemporal; útil, pero ideada también para su contemplación como objeto artístico.

Cord is a kitchen stool created within the principles of Jover+Valls: luxury and exclusivity.  The artisanal quality of their pieces is a major feature to the company. In this case, it can be noticed in the manual braiding of the leather laces the seat is made of. Another distinctive feature is the shape of the aluminum legs, evoking a hand-made process, typical of traditional wooden furniture pieces. The result is a sober and timeless piece; useful, but also designed for contemplation as an artistic object.

+info: junling301098@gmail.com

Chaos

Carolina Chacón Quirant
860 x 1.200 x 600 mm
Contraxapat de faig, rexapat de roure i tapís de llana / contrachapado de haya, rechapado de roble y tapiz de lana / beech plywood, oak veneer and wool tapestry
Empreses colaboradores / empresas colaboradoras / partner companies: Dismat Diseño, Atómica Rugs

Chaos és una butaca de factura totalment artesanal, basada en la juxtaposició de dos materials, la fusta i la llana, treballats amb senzills procediments mecànics i manuals. Tots dos evoquen, mitjançant els contrastos de color i textura, l’arrel antropològica del disseny. La butaca té una marcada funció simbòlica i lúdica, actuant com a centre difusor d’optimisme i alegria en l’espai.

Chaos es una butaca de factura totalmente artesanal, basada en la yuxtaposición de dos materiales, la madera y la lana, trabajados con sencillos procedimientos mecánicos y manuales. Ambos evocan, mediante los contrastes de color y textura, la  raíz antropológica del diseño. La butaca tiene una marcada función simbólica y lúdica, actuando como centro difusor de optimismo y alegría en el espacio.

Chaos is a fully handmade armchair, based on the juxtaposition of two materials, wood and wool, worked with simple mechanical as well as manual procedures. Both evoke, through contrasts of color and texture, the anthropological root of design. This armchair has a notorious symbolic and playful function, acting as a diffuser center of optimism and joy through space.

+info: chq5600carolina@gmail.com

Pagoda

Alberto Domenech Montava
900 x 470 x 420 mm
Fusta de pi / madera de pino / pinewood
Empresa / company: Sanya

Pagoda és una taula baixa de centre. La peça es genera a partir de la síntesi d’un referent arquitectònic de la tradició oriental, evocant la depuració racional del mobiliari japonés.

Pagoda es una mesa baja de centro. La pieza se genera a partir de la síntesis de un referente arquitectónico de la tradición oriental, evocando la depuración racional del mobiliario japonés.

Pagoda is a low coffee table. This piece is created through the synthesis of an architectural icon of the eastern tradition, evoking the rational purity of the Japanese furniture.

+info: domenex4@gmail.com

Espacio Nube: stand

Sarah Méndez, Verónica Pastor, Angela Sánchez, Julia Tevar, María Más
Policarbonat cel·lular, alumini i LED neó / policarbonato celular, aluminio y LED neón / cellular polycarbonate, aluminum and neon LED

Espacio Nube és l’espai dissenyat com a marc de l’exposició de producte amb la qual participa l’EASD Alcoi en el Pavelló NUDE de FeriaHàbitat València 2022. El disseny consisteix en un joc de panells semitransparents que es disposen de manera capritxosa abraçant cadascuna de les peces de producte exposades. La llum és un element compositiu més que genera vibració i atmosfera.

Espacio Nube es el espacio diseñado como marco de la exposición de producto con la que participa l’EASD Alcoi en el Pabellón NUDE de FeriaHàbitat València 2022. El diseño consiste en un juego de paneles semitransparentes que se disponen de forma caprichosa abrazando cada una de las piezas de producto expuestas. La luz en su trasdós es un elemento compositivo más que genera vibración y atmósfera.

Espacio Nube is a framework for the product exhibition with which EASD Alcoi participates in the NUDE Pavilion, FeriaHàbitat València 2022. This design consists of a set of semi-transparent panels arranged in a whimsical way, embracing each one of the pieces on display. The light here is a major component, generating both vibration and atmosphere.

+info: sarahmdli@gmail.com

Scroll al inicio