NU

Àlex Gran Rodriguez
1.050 x 825 x 1.100 mm
Fusta i textil / madera y tela / wood and fabric
Proveïdor / proveedor / supplier
Carpintería ArtiGrau

NU és un concepte i disseny únic, un moble híbrid que alterna dues funcionalitats segons la posició. D’una banda, serveix de suport com a taula; i per altra banda, ens ofereix un lloc per asseure’ns encoixinat i ergonòmic. Les diferents configuracions de NU ofereixen tant una zona de descans com una zona de treball, podent gaudir de moments de desconnexió en un sol lloc.

NU es un concepto y diseño único, un mueble híbrido que alterna dos funcionalidades según la posición. Por un lado, sirve de apoyo a modo de mesa; y por otro lado, nos ofrece un lugar para sentarnos acolchado y ergonómico. Las diferentes configuraciones de NU ofrecen tanto una zona de descanso como una zona de trabajo, pudiendo disfrutar de momentos de desconexión en un solo lugar.

NU is a unique concept and design, a hybrid piece of furniture that alternates two functionalities depending on the position. On the one hand, it provides support as a table; and on the other hand, it offers us a place to sit padded and ergonomic. The different configurations of NU offer both a rest area and a work area, being able to enjoy moments of disconnection in one place.

CORKBOX

Alberto Mora Quílez
450 x 450 x 450 mm
Suro / corcho / cork
Proveïdor / proveedor / supplier
Barnacork

Taula auxiliar composta per 4 peces modulars de suro massís acabades en banús fosc. Les peces encaixen creant una forma cúbica perfecta i elegant. El banús massís aporta durabilitat i insonorització a l’espai, així com una estètica luxosa i sofisticada. El seu disseny modular permet versatilitat per adaptar-se a qualsevol espai, aportant una infinitat de possibilitats creatives. La unió dels mòduls mitjançant cintes cridaneres radicalitza la seva harmonia conduint-nos a un disseny totalment contemporani.

Mesa auxiliar compuesta por 4 piezas modulares de corcho macizo acabadas en ébano oscuro. Las piezas encajan creando una forma cúbica perfecta y elegante. El ébano macizo aporta durabilidad e insonorización al espacio, así como una estética lujosa y sofisticada. Su diseño modular permite versatilidad para adaptarse a cualquier espacio, aportando un sinfín de posibilidades creativas. La unión de los módulos mediante cintas llamativas radicaliza su armonía conduciéndonos a un diseño totalmente contemporáneo.

Side table composed of 4 modular pieces of solid cork finished in dark ebony. The pieces fit together creating a perfect and elegant cubic shape. Solid ebony adds durability and soundproofing to the space, as well as a luxurious and sophisticated aesthetic. Its modular design allows versatility to adapt to any space, providing endless creative possibilities. The union of the modules using striking ribbons radicalizes their harmony, leading us to a totally contemporary design.

ES GRAU

Ignacio Mas Gómis
850x 467 x 190 mm
Acer lacat i tapizat / Acero lacado y tapizado / Lacquered and
upholstered steel
Proveïdor / proveedor / supplier: Taller

Es Grau és una butaca amb taula integrada, dissenyada per al món contract que s’ubica als espais buits per generar noves zones i aprofitar així cada àrea del lloc. Basat en el Design Thinking, aquest mobiliari compta amb diversos usos, ja que cada element es pot utilitzar independentment o en conjunt. Això fa possible que aquest disseny es desenvolupi en diverses situacions i usos.

Es Grau es una butaca con mesa integrada, diseñada para el mundo contract que se ubica en los espacios vacíos para generar nuevas zonas y aprovechar así cada área del lugar. Basado en el Design Thinking, este mobiliario cuenta con diversos usos, puesto que cada elemento puede utilizarse independientemente o en conjunto. Esto hace posible que este diseño se desenvuelva en diversas situaciones y usos.

Es Grau is an armchair with an integrated table, designed for the contract world that is located in empty spaces to generate new areas and thus take advantage of each area of the place. Based on Design Thinking, this furniture has various uses, since each element can be used independently or together. This makes it possible for this design to function in various situations and uses.

VAJILLA

Francisco Requena García
340 x 340 x 230 mm
Vidre / vidrio / Glass
Proveïdor / proveedor / supplier
Vidrios Sorribes

A-68 és l’iceberg més gran del món separat de la plataforma de gel Larsen C a l’Antàrtida a l’estiu del 2017, i que dóna nom a aquest conjunt de peces per a vaixella de vidre reciclat, amb una temàtica clarament inspirada en el desglaç de les glaceres com a impacte del canvi climàtic.

El A-68 es el iceberg más grande del mundo separado de la plataforma de hielo Larsen C en la Antártida en el verano de 2017, y que da nombre a este conjunto de piezas para vajilla de vidrio reciclado, con una temática claramente inspirada en el deshielo de los glaciares como impacto del cambio climático.

A-68 is the largest iceberg in the world separated from the Larsen C ice shelf in Antarctica in the summer of 2017, and which gives its name to this set of recycled glass tableware pieces, with a theme clearly inspired by the melting of glaciers as an impact of climate change.

AZZÁYT

María Gisbert García
74 x 116 x 187 mm
Vidre / Vidrio / Glass
Proveïdor / proveedor / supplier: AIJU

Prototip sinteritzat amb poliamida d’una ampolla d’oli que evoca el fruit de l’olivera. El material definitiu seria el vidre reciclat, culminant amb un tap de suro que li dóna un toc artesanal, que al seu torn s’inspira en les ampolles amb tap hermètic, i que, juntament amb la fulla d’olivera, defineixen la peça.

Prototipo sinterizado en poliamida de una botella de aceite que evoca el fruto del olivo. El material definitivo sería el vidrio reciclado, culminando con un tapón de corcho que le da un toque artesanal, que a su vez se inspira en las botellas con tapón hermético, y que junto con la hoja de olivo definen la pieza.

Prototype of oil bottle in sintered polyamide that evokes the fruit of the olive tree. The definitive material would be recycled glass, culminating with a cork stopper that gives it a handmade touch, which in turn is inspired by bottles with airtight stoppers, and which, together with the olive leaf, define the piece.

KANAGAWA

Laura Mico Salvador
112 x 112 x 244 mm
Vidre / Vidrio / Glass
Proveïdor / proveedor / supplier: AIJU

Prototip sinteritzat amb poliamida d’una ampolla de cervesa japonesa. L’ampolla de cervesa Kanagawa és un disseny que combina l’elegància i la tradició japonesa amb la passió per la cervesa artesanal. L’element més distintiu d’aquesta ampolla és el coll, que s’assembla a les pagodes japoneses; presentant uns quants anells que imiten els nivells d’aquests edificis. El material definitiu seria el vidre reciclat.

Prototipo sinterizado en poliamida de una botella de cerveza japonesa. La botella de cerveza Kanagawa es un diseño que combina la elegancia y la tradición japonesa con la pasión por la cerveza artesanal. El elemento más distintivo de esta botella es su cuello, que se asemeja a las pagodas japonesas; presentando varios anillos que imitan los niveles de estos edificios. El material definitivo sería el vidrio reciclado.

Sintered polyamide prototype of a Japanese beer bottle. The Kanagawa beer bottle is a design that combines elegance and Japanese tradition with the passion for craft beer. The most distinctive element of this bottle is its neck, which resembles Japanese pagodas; presenting several rings that imitate the levels
of these buildings. The definitive material would be recycled glass.

Desplaça cap amunt